اروم زیست

وبلاگ علمی - آموزشی زیست شناسی متوسطه

نمونه سوالات علوم زیستی اول دبیرستان

بسمه تعالي

نام و نام خانوادگي:                                               دبيرستان محمد جعفر معنوي 1                         تاريخ امتحان: 11/10/82                

امتحان نوبت اول علوم زيستي و بهداشت                  سال تحصيلي 83 82                                  ساعت شروع: 8 صبح

پايه: اول  دبيرستان                شعبه كلاس:                          صفحه يك           سري صبح              مدت امتحان: 70 دقيقه

 

 

1 - درستي و يا نادرستي هر يك از عبارتهاي زير را مشخص كنيد. 2 نمره

 

الف - همه پلي ساكاريدها داراي زنجيره منشعب هستند.

 

ب - سلولز پلي ساكاريد تشكيل دهنده ديواره سلول هاي گياهي است.

 

ج - آنزيم ها در واكنش ها مصرف مي شوند.

 

د - زنبور عسل توليد كننده است.

 

ه - در مولكول كلروفيل عنصر منيزيم وجود دارد.

 

و - سيكلامات ها به كروموزوم ها آسيب مي رسانند.

 

ز - قند موجود در ميوه ها لاكتوز نام دارد.

 

ح - افرادي كه در جاهاي گرم كار مي كنند بايد نمك بيشتري مصرف كنند.

 

 

2- در اين پرسش, عبارت هايي در دو ستون آورده شده است. هر يك از عبارت هاي ستون الف در ارتباط با يكي از عبارت هاي  ستون ب است. شماره عبارتهاي مرتبط به هم را در ستون ج بنويسيد( يك مورد در ستون ب اضافي است). 4 نمره

ستون الف

ستون ب

ستون ج

الف) كمبود ويتامين A

1 - غشاي سلول
 

ب) كمبود ويتامينB1

2 - اسكلت سلولي

 

 

ج) محل آزاد كردن انرژي مواد غذايي در سلول است.

3 - سيتوپلاسم

 

د) لايه اي است متشكل از ماده اي مومي روي اپيدرم

4 - شب كوري

 

ه) خاصيت نفوذپذيري انتخابي دارد.

5 - شبكه آندوپلاسمي

 

و) مواد مختلف را در سلول جا به جا مي كند.

6 - ميتوكندري

 

ز) به سلول ها استحكام مي دهد.

7 - اسكوروي

 

 

ح) در ترشح مواد به خارج از سلول نقش دارد.

8 - دستگاه گلژي

 

 

ط ) سلول هاي روزنه در اين لايه قرار دارند.

9 كلروفيل

 

ي ) آغاز كننده واكنش هاي فتوسنتزي است.

10- كلروپلاست

 

ك ) فتوسنتز در اين قسمت برگ انجام مي گيرد.

11- اپيدرم

 

ل ) محل استقرار مولكول هاي كلروفيل است.

12- كوتيكول

 

م ) كمبود پروتئين

13- ميانبرگ

 

ت) كمبود نياسين

14- راشيتيسم

 

س) كمبود ويتامينC

15- كواشيوركور

 

ش) كمبود ويتامينD

16- پلاگر

 

 

17- بري بري

 

  ادامه سوالات در صفحه دوم

 

صفحه دو

3 - جاهاي خالي زير را باكلمات مناسب پر كنيد:

الف) ............................. يعني حدس و گماني كه بر پايه اطلاعات به دست آمده در باره علت پديده اي زده مي شود. 5/0 نمره

ب) هر كروموزوم از دو ........................... ساخته شده است كه در محلي به نام ........................... به هم متصل هستند. 1 نمره

ج) سوخت رايج بسياري از سلولها ............................ است. 5/0 نمره

فتوسنتز

د) يك مولكول تري گليسريد                          .................................. + .................................  1 نمره

و) .............................. + هيدرات كربن                          آب + ............................. 1 نمره

4 - به سوالات زير پاسخ كوتاه دهيد. 75/0 نمره

الف)جنس آنزيم ها از چيست؟

ب) ويژگي مهم همه ليپيدها چيست؟

ج)واحد سازنده گليكوژن چه نام دارد؟

5 - براي هر يك از مواد زير يك منبع غذايي بنويسيد. 1 نمره

الف) كلسيم(                    )        ب) ويتامين A (                   )         ج) پروتئين مايع(                   )         د) الياف(                   )

6 - علت هر يك از موارد زير را بنويسيد:

الف) گلوكز براي انباشته شدن در گياه مناسب نيست. 75/0 نمره

 

ب) بسياري از برگها نازك هستند اما مساحت زيادي دارند. 5/0 نمره

 

ج) خوردن هويج براي سلامتي ما مفيد است. 5/0 نمره

 

7 - اصطلاحات زير را تعريف كنيد:

الف) اسيد آمينه اساسي 5/0 نمره

 

ب) آميلوپلاست 5/0 نمره

 

ج) بافت با مثال 75/0 نمره

 

د) عناصر كم مصرف با مثال 75/0 نمره

 

8 - مثالي از خطاي حس بينايي بزنيد. 5/0 نمره

9 - آيا مي توان پاسخ همه پرسشهاي آدمي را با استفاده از روش علمي به دست آورد؟ چرا؟ 75/0 نمره

10 - سه مورد از عوامل موثر در بروز سرطان را نام ببريد. 75/0 نمره

11 - دو درس مهمي كه دانشمندان پس از ون هلمونت از او گرفتند چه بود؟ 1 نمره

12 - چهار مورد از نقش هاي كلسيم در بدن را بنويسيد. 1 نمره

موفق و پيروز باشيد   محمدياري                                                                                                                    جمع بارم  20

 

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي:                                                                  بسمه تعالي                          آزمون نوبت اول علوم زيستي و بهداشت

پايه اول           شعبه کلاس:                              سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان                      مورخه:  24 / 10 /1384

سال تحصيلي: 85 – 84                                          دبيرستان شهيد بهشتي و فرزانگان                             مدت پاسخگويي: 70 دقيقه                

 

بارم

1

به سؤالات زير پاسخ كوتاه دهيد. (هرمورد 5/0 نمره دارد)

الف-  سومين مرحله روش علمي چيست؟

ب- به مجموعه علومي كه منجر به شناخت علمي موجودات زنده و عوامل موثر بر آنها مي شوند چه مي گويند؟

ج- در كدام بيماري عوامل كنترل كنندة تقسيم سلول ها از كار مي افتد؟

د- ويژگي مهم ليپيدها چيست؟

ه- معروفترين دي ساكاريدها چيست؟

و- گاز مصرفي فرايند فتوسنتز چه نام دارد؟

ز- آغاز كننده واكنشهاي فتوسنتزي چيست؟

ح- قند موجود در شير چه نام دارد؟

ط- كدام ماده معدني در ساختمان كلروفيل نقش دارد؟   

       ي- كدام شيرين كنندة مصنوعي به كروموزوم هاي ما آسيب مي رساند؟

 

5

2

چرا غذا مي خوريم؟

 

5/0

3

مثالي از خطاي بويايي بنويسيد.

 

5/0

4

آيا مي توان پاسخ همة پرسش هاي آدمي را با استفاده از روش علمي به دست آورد؟ چرا؟

 

 

75/0

5

چربيها چه نقشهايي در بدن به عهده دارند؟(سه مورد)

 

 

 

75/0

6

چه ويژگي هايي برگ را براي عمل فتوسنتز مناسب مي سازد(چهار مورد)؟

 

 

 

1

7

 

 

 

 

هر يك از كارهاي زير بر عهده كدام يك از بخش هاي سلول است؟

الف توليد و بردن مواد به بخش هاي مختلف سلول:

ب شناسايي مواد موجود در محيط:

ج تجزيه و گوارش مواد:

       د نقش اساسي و اصلي را در زندگي سلول برعهده دارد:

 

1

 

 

 

8

يك مثال براي غذاهايي كه مواد زير را دارند بنويسيد.

الف آهن(                                   )                          ب سلولز(                                  )

       ج - پروتئين محلول(                                  )              د ويتامين D (                              )

1

9

هر يك از بيماريهاي زير در اثر كمبود چه ماده اي بوجود مي آيند؟

      الف – كواشيوركور(                                  )            ب كرتينيسم (                             )

      ج گزروفتالمي (                                    )            د – پلاگر (                                     )

1

10

قسمت هاي شماره گذاري شده در شكل مقابل را نام گذاري كنيد.

1

2 -

3

4 - 

 

 

1

11

آزمايشي طراحي كنيد كه اثر شدت نور را بر شدت فتو سنتز نشان دهد.

 

 

 

 

 

 

5/1

 

12

نظر هر يك از دانشمندان زير را در مورد سلول بنويسيد.

ماتياس شلايدن:

 

تئودور شوان:

 

رودولف فيرخو:

 

 

5/1

13

مفاهيم و اصطلاحات  زير را تعريف كنيد.

الف   ميتوز:

 

ب- مواد آلي:

 

       ج   اسيد آمينه اساسي:

 

5/1

 

14

براي هر يك از جملات زير يك دليل بنويسيد.

الف آنزيمها عمل اختصاصي دارند. (5/0 نمره)

 

ب تب بالا براي بدن مضر است. (5/0 نمره)

 

ج گياهان آكواريوم موجب جلوگيري از مرگ ماهي ها مي شوند. (5/0 نمره)

 

د كودكاني كه به كمبود پروتئين مبتلا هستند، رشد كمتري دارند. (5/0 نمره)

 

ه در بيماري آنمي(كم خوني) شخص دچار ضعف و خستگي مي شود. (5/0 نمره)

 

       و خوردن چربيهاي مايع بهتر از جامد است. (5/0 نمره)

 

3

طراح سؤالات: علي محمدياري                                            موفق و پيروز باشيد

20

 

صفحه اول

بارم

 

بسمه تعالي

آزمون نوبت اول علوم زيستي و بهداشت پايه اول دبيرستان محمد جعفر معنوي ناحيه دو اروميه در تاريخ: 11/10 /81    نام:                  نام خانوادگي:                            شعبه كلاس:                                          مدت امتحان: 60 دقيقه                 

5

1) به سولات زير پاسخ كوتاه دهيد. (هرمورد 5/0 نمره دارد)

الف-  دومين مرحله روش علمي چيست؟

ب- اگر در باره مسئله اي، بر پايه اطلاعات علمي حدسي زده شود، آن حدس را چه مي نامند؟

ج- تقسيم غير عادي سلولها را چه مي گويند؟

د- ويژگي مهم ليپيدها چيست؟

ه- معروفترين مونوساكاريدها چيست؟

و- گاز توليد شده در فتوسنتز چه نام دارد؟

ز- آغاز كننده واكنشهاي فتوسنتزي چيست؟

ح- قند موجود در شكر چه نام دارد؟

ط- كدام ماده معدني در ساختمان هموگلوبين خون نقش دارد؟   

ي- يك ويتامين محلول در چربي نام ببريد.

 

1

2) چهار مورد از عوامل موثر بر فتوسنتز را نام ببريد. 

 

 

1

3) هر يك از كارهاي زير بر عهده كدام يك از بخش هاي سلول است؟

الف – محل ساخته شدن پروتئينها در سلول                              ب – خاصيت نفوذپزيري انتخابي دارد.

ج -  كار فتوسنتز را انجام مي دهد.                                         د – آزاد كردن انرژي مواد

 

1

4) يك مثال براي غذاهايي كه مواد زير را دارند بنويسيد.

الف – كلسيم                  ب – نشاسته                 ج - پروتئين جامد                   د – ويتامين C

 

1

5) هر يك از بيماريهاي زير در اثر كمبود چه ماده اي بوجود مي آيند؟

الف - كواشيوركور                  ب – كرتينيسم                        ج – گزروفتالمي                        د - پلاگر

5/0

6)  مثالي از خطاي لامسه بنويسيد.

 

5/1

7) نظريه سلولي به چه مواردي اشاره مي كند؟

 

 

 

75/0

8) آيا محققان هميشه, همه مراحل روش علمي را قدم به قدم مي پيمايند؟

1

9) چربيها چه نقشي در بدن به عهده دارند؟(دو مورد)

 

ادامه سوالات در صفحه دوم

 

نام:                                 نام خانوادگي:                                                  شعبه كلاس:                                         

5/1

 

 

 

 

 

 

10) مفاهيم و اصطلاحات  زير را تعريف كنيد.

الف – تقسيم ميتوز

 

ب- آنزيم

 

ج –  اسيد آمينه اساسي

 

3

11) براي هر يك از جملات زير يك دليل بنويسيد

الف – آنزيمها عمل اختصاصي دارند. (5/0 نمره)

 

ب – تب بالا براي بدن مضر است. (5/0 نمره)

 

ج – بسياري از برگها نازك هستند, اما سطح وسيع دارند. (5/0 نمره)

 

د – كودكاني كه به كمبود پروتئين مبتلا هستند, رشد كمتري دارند. (5/0 نمره)

 

ه – در بيماري آنمي(كم خوني) شخص دچار ضعف و خستگي مي شود. (5/0 نمره)

 

و – خوردن چربيهاي مايع بهتر از جامد است. (5/0 نمره)

 

5/0

12) چرا غذا مي خوريم؟

 

25/1

 

13) آزمايشي طراحي كنيد كه نشان دهد افزايش دما باعث افزايش رشد گياهان مي شود.

 

1

14) قسمت هاي مشخص شده در شكل زير را نام گذاري كنيد.

 

صفحه دوم

                                                                     موفق باشيد – محمدياري                                                  جمع بارم    20

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۷ساعت 16:53  توسط محمدیاری  |