اروم زیست

وبلاگ علمی - آموزشی زیست شناسی متوسطه

مجموعه سوالات تشريحي(طبقه بندي شده) متن كتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل یازدهم

فصل یازدهم

1-عقیده دانشمندان در مورد اولین قارچهای کره زمین و قدمت آنها چیست؟

2-چرا تا مدتها زیست شناسان قارچها و گیاهان را در یک گروه قرار می دادند؟

3-چه ویژگی های منحصر به فردی باعث شده است که قارچها را در فرمانروی جداگانه ای قرار دهند؟

4-پیکر قارچ و ساختارهای تولید مثلی آنها به طور کلی چگونه پدید می آید؟

5-چرا قارچها قادر به فتوسنتز نیستند؟

6-جنس دیواره ی سلولی قارچها از چیست؟

7-کیتین چیست؟

8- قارچها انرژی خود را از چه راهی به دست می آورند؟

9-چه تفاوتی بین دیواره سلولی گیاهان و قارچها وجود دارد؟

10- تفاوت تقسیم میتوز در قارچها با سایر سلولها در چیست؟

11- پرزهای سفید و سبزی که تحت عنوان کپک سطح میوه پرتقال را می پوشاند چه بخشهایی از قارچها هستند؟

12- اصطلاحات نخینه و میسلیوم را توضیح دهید؟

13- ساختار قارچها چه سازگاری مهمی برای جذب مواد غذایی از محیط پیدا کرده اند؟

14- کدام قارچها نخینه ندارند؟

15- ساختار نخینه ی گونه های مختلف قارچها چه تفاوتهایی ممکن است داشته باشند؟

16- کپک سبز رنگ سطح میوه ی پرتقال معمولا به کدام سرده تعلق دارد؟

17- قارچها چگونه غذای خود را بدست می آورند؟

18- تفاوت تغذیه ای قارچهای انگل و تجزیه کننده در چیست؟

19- چند نمونه از مواد غذایی که قارچها به آنها حمله میکنند را نام ببرید.

20- عامل ایجاد کننده زخم لای انگشتان پا چیست؟

21- چند نمونه از اعمال مفید قارچها را ذکر کنید.

22- به طور کلی قارچها به چه روشهایی تولید مثل می کنند؟

23- قارچها معمولا چگونه تکثیر می شوند؟

24- کدام سازگاری امکان انتقال هاگهای قارچها را به زیستگاه جدید فراهم می کند؟

25- چرا هاگهای قارچها به راحتی انتشار می یابند؟

26- اغلب هاگهای قارچها از چه طریقی ساخته می شوند؟

27- نحوه تولید هاگهای جنسی قارچها را شرح دهید.

28- قارچها را بر چه اساسی و به چه شاخه هایی گروهبندی می کنند؟

29- دئوترومیست ها چه قارچهایی را شامل می شود؟

30- اغلب قارچهای شاخه ی دئوترومیست ها را زیست شناسان بر چه اساسی و در کدام شاخه قرار می دهند؟

31- برخی از اثرات مفید یا مضر اقتصادی قارچها یی که تولید مثل جنسی ندارند را ذکر کنید.

32- نام علمی کپک سیاه نان چیست و به کدام شاخه تعلق دارد؟

33-  شاخه زیگومیکوتا چرا به این نام خوانده می شود؟

34- ساختارهای تولید مثلی اعضای شاخه زیگومیکوتا چه نام دارد؟

35- زیگومیست ها در کجا زندگی می کنند و تغذیه آنها از چیست؟

36- ریزوئید و استولون چیست؟

37- نخینه ی کدام قارچها معمولا دیواره ی عرضی ندارد؟

38- کدام روش تولید مثلی در زیگومیست ها شایع تر است؟

39- تولید مثل غیر جنسی زیگومیست ها منجر به تولید چه سلولهایی ودر چه مکانی می شود؟

40- تولید مثل جنسی زیگومیست ها به چه صورت انجام می شود؟

41- کدام گروه از قارچها کیسه های هاگ دار می سازند؟

42- آسک چیست؟ در کجا تشکیل می شود؟

43- هاگ های جنسی آسکومیست ها در کجا تشکیل می شوند؟

44- آسکومیست ها معمولا به چه طریقه ای تولید مثل می کنند؟

45- هاگهای غیر جنسی آسکومیست ها در کجا تشکیل می شوند؟

46 – مخمر چه نوع قارچی است ؟

47 – نام  علمی مخمر نان چیست ؟

48 – عامل ایجاد بیماری برفک دهان چیست ؟

49 – بیماری برفک دهان چه مشخصاتی دارد ؟

50 – اغلب مخمر ها با چه روشی تولید مثل می کنند ؟

51- جوانه زدن در مخمر به چه صورت است؟

52- قارچ چتری متعلق به کدام شاخه است؟

53- سه نمونه از بازیدیومیست ها را نام ببرید؟

54- چرا بازیدیومیست ها به این نام خوانده می شوند؟

55- الف) بازیدیوم چیست؟

ب) در کجا تشکیل می شود؟

ج) درون هر بازیدیوم چند هسته ی دیپلوئید پدید می آید؟

56- کدام روش تولید مثلی در بلزیدیومیست ها نادر است؟

57- کدام قارچ چتری کشنده است؟

58- زنگ گندم به کدام قارچها تعلق دارد؟

59- روابط همزیستی قارچها با کدام موجودات از نظر بوم شناختی حائز اهمیت است؟

60- همزیستی قارچ با گیاه سبز یا جلبک از چه نوعی است؟

61- در همزیستی قارچ با گیاه سبز یا جلبک وظیفه هر یک چیست؟

62- قارچ ریشه ای چه نوع رابطه ای است؟

63- از نظر دانشمندان همزیستی قارچ – ریشه ای  از چه لحاظ حائز اهمیت است؟

64- کدام نوع از قارچها بیشتر در همزیستی قارچ – ریشه ای شرکت می کنند؟

65- گیاهانی را مثال بزنید که از همزیستی قارچ – ریشه ای برخوردارند؟

66- گلسنگ چه نوع جانداری است؟

67- نقش هر یک از اعضای تشکیل دهنده ی  گلسنگ چیست؟

68- در بیشتر گلسنگ ها کدام نوع قارچ شرکت دارد؟

69- چرا گلسنگ ها توانایی حیات در  شرایط سخت محیطی را دارند؟

70- در چه مناطقی گلسنگ ها را می  توان یافت؟

71- اولین جاندارانی که اکوسیستم ها را بنا می نهند کدامند؟

72- آمانیتا موسکاریا چه نوع قارچی است؟

73- کدام گروه از قارچها دارای ساقه ی رونده می باشد؟

74- هر یک از جانداران از کدام گروه قارچها هستند؟

الف) آسپرژیلوس

ب)ساکارممیسز سرویزیه

ج)ریزوپوس استولونیفر

75- گلسنگ ها از چه راهی محیط را برای ورود سایر جانداران مهیا می کنند؟

76- نقش کلیدی گلسنگ ها در ایجاد اکوسیسم ها چیست؟

77- کدام جانداران از کهن ترین جانداران روی کره ی زمین هستند؟

78- توانایی گلسنگ ها در تحمل چه عواملی زیاد است؟

79- گلسنگ ها نسبت به کدام عوامل محیطی حساس اند و از این لحاظ چه کاربردی دارند؟

80- ابزارهای زنده ی سنجش کیفیت هوا کدامند؟

81 - علت اینکه زیست شناسان قبلاً گیاهان و قارچ ها را در یک گروه قرار می دادند چیست؟(سه مورد)

82 - ویژگی های منحصر به فرد قارچ ها را نام ببرید؟(چهار مورد)

83 - چرا همه ی قارچ ها هتروتروف هستند؟

84 - آیا قارچ ها دارای ساختار بافتی هستند؟علت را توضیح دهید؟

85 - ساختار تولید مثلی قارچ چگونه به وجود می آید؟

86 - جنس دیواره ی قارچ ها را با گیاهان مقایسه کنید؟

87 - میتوز هسته ای قارچ ها چه تفاوتی با تقسیم میتوز در گیاهان و سایر یوکاریوت ها دارد؟

88 - عدد کروموزومی در مرحله ی متافاز میتوز هسته ای ،قارچ ها به صورت nکروموزومی مضاعف است یا n2کروموزوم مضاعف؟(با دلیل)

89 - نخینه و میسلیوم را تعریف کنید؟

90 - چگونه ساختار قارچ برای جذب مواد غذایی مناسب است؟

91 - قارچی که معمولاً روی سطح میوه هایی مانند پرتقال رشد مي کند از کدام سرده است؟

92 - داشتن پیکر رشته ای در قارچ چه مزیتی دارد؟

93 - تولید مثل قارچ ها از چه طریقی انجام می گیرد؟

94 - تولید هاگ از طریق تولید مثل جنسی چگونه انجام می گیرد؟

95 - گروه دبندی قارچ ها بر اساس نوع ...........انجام می گیرد و به ............تقسیم می شوند.

96 - فرمانرو قارچ ها به چند شاخه تقسیم مي شود نام برده و ساختار تولید مثلی هر یک را بیان کنید؟

97 - انواع قارچ های بازیدیومیکوتا را نام ببرید؟

98 - دئوترو میست ها به چه طریقی تولید مثل انجام می دهند؟

99 - بر اساس کدام ویژگی زیست شناسان ، دئوترو میست هارا در شاخه ی آسکو میکوتا قرار می دهند؟

100 - گونه های پنی سیلیوم و اسپرژیلوس در گروه از قارچ ها قرار دارند و هرکدام چه نوع موادی تولید می نمایند؟

101 - علت هر یک از موارد زیر را بنویسید؟

الف)طعم ویژیه ی بعضی از پنیر ها 

ب)عامل بیماری پوستی لای انگشتان پا

ج)تولید اسید سیتریک

د)تولید پنی سیلین

102 - در مورد ریزوپوس استولونیفر به سوالات زیر پاسخ دهید؟

الف) ویژگی نخینه

ب) محل زندگی

ج) ساختار تولید مثلی

103 - استولون و ریزوئید در ریزوپوی استولونیفرهر کدام چه نقشی دارند؟

104 - نحوه ی تولید مثل غیر جنسی زیگومیست ها را بنویسید؟

105 - نحوه ی تولید مثل جنسی زیگومیست ها را بنویسید؟

106 - در زیگو میست ها تشکیل اسپورانژدر کدام ساختار انجام می گیرد؟

107 - در زیگو اسپورانژو اسپورانژ زیگو میست ها چه سلول هایی بوجود می آیند؟

108 - یک قارچ زیگو میست شامل چه اجزایی است؟

109 - انواع قارچ های آسکو میست را معرفی کنید؟

110 - نحوه ی تولید مثل غیر جنسی در آسکومیست ها رابیان کنید؟

111 - بیشتر مخمر ها به چه طریقی تولید مثل مي کنند؟

112 - نحوه ی تولید مثل جنسی در آسکومیست ها رابیان کنید؟

113 - درون هر آسک چند هاگ و با چه نوع تقسیمی بوجود می آیند؟

114 - آسک را تعریف کرده ودر چه بخشی از قارچ به وجود می آیدو درچه تولید مثلی شرکت می کند؟

115 - ساکارومایسز سروزیه جزء کدام دسته از قارچ ها محسوب می شود و چه کاربردی دارد؟

116 - در بازیدیو میست ها بیشتر چه تولید مثلی انجام میشود ودو مورد از آنها که در غلات بیماری ایجاد می کند ذکر کنید؟

117 - تولید مثل جنسی در قارچ چتری آمانیتا موسکاریا را شرح دهید؟

118 - هریک از ویژگی های زیر مربوط به کدام گروه از قارچ ها است؟

الف) پیکر قارچ از رشد نخینه ی ادغام شده بوجود می آید.

ب) هسته های هاپلوئید از یک نوع به نوع دیگر فرستاده می شود.

119 - محل ادغام هسته های هاپلوئید را در قارچ فنجانی و آمانیتا موسکاریا را بنویسید؟

120 - تفاوت بین زیگو میکوتا و آسکومیکوتا را بیان کنید؟(دو مورد)و برای هر یک مثالی ذکر کنید؟

121 - هریک از قارچ های زیر در کدام گروه قرار می گیرندو نخینه ی آنها چه ساختاری دارد؟

الف) قارچ ژله ای   

ب) آمانیتا موسکاریا  

ج) کاندیدا آلبیکنز  

د) قارچ فنجانی    

ه) ریزوپوس استولو نیفر

122 - چرا قارچ ها با فتو سنتز کننده ها همزیستی دارند؟

123 - چرا گلسنگ ها می توانند در شرایط سخت زندگی کنند؟

124 - اجزای تشکیل دهنده ی گلسنگ را نام برده و تثبیت دی اکسید کربن و نیتروژن مربوط به کدام یک از اجزای گلسنگ است؟

125 - چهار مورد از موارد استفاده ی قارچ ها را بنویسید؟

126 - حساسیت گلسنگ ها نسبت به تغییرات شیمیایی و دما چگونه است؟

127 - کپک سبز رنگی که بر روی میوه ی پرتقال به وجود می آید از کدام سرده و شاخه ی قارچ ها است ؟

128 - مقاومت گلسنگ ها در برابر خشکی و انجماد چگونه است؟

129 - در همیاری قارچ-ریشه ای با گیاهان آوندی، نقش نخینه و گیاهان آوندی به ترتیب کدام است؟

130 - همیاری قارچ –ريشه ای با چه نوع گیاهانی است؟

+ نوشته شده در  شنبه نهم آبان ۱۳۸۸ساعت 12:37  توسط محمدیاری  |