اروم زیست

وبلاگ علمی - آموزشی زیست شناسی متوسطه

سوالات مفهومی متن کتاب علوم زیستی و بهداشت فصلهای 6 - 7 - 8

پرسش هاي مفهومي فصل ششم

 1. مبناي اصلي طبقه بندي جانداران در گونه هاي مختلف را بنويسيد؟
 2. صفات والدين چگونه به فرزندان به ارث مي رسد؟
 3. انواع گروه هاي خوني بر چه اساسي مشخص مي شود ؟
 4. در سرم خون فردي با گروه خوني AB كدام مواد ضد ساير گروه هاي خوني وجود دارد؟
 5. خون فردي با گروه خوني O چه ويژگي هايي دارد؟
 6. چه افرادي در گروه خوني O قرار مي گيرند . مواد موجود در سرم خون اين افراد را بنويسيد.                     
 7. چرا به فردي با گروه خوني A نمي توان از گروه B، خون تزريق كرد؟
 8. چرا فردي كه داراي گروه خوني AB است مي تواند از تمام گروه هاي خوني، خون بپذيرد؟
 9. جنس و محل مواد  B و A را بنويسيد؟
 10. دليل لخته شدن خون افراد در صورت پذيرفتن خون از يك فرد ديگر چيست؟
 11. جدول گروه خوني زير را كامل كنيد؟

ماده موجود در سرم

مادة روي گلبول قرمز

گروه خون

رديف

............

.............

AB

1

ضد A و ضد B

ندارد

.......

2

 

 1. براي معلوم كردن گروه خوني افراد از آزمايشي مطابق فعاليت صفحه 51 كتاب درسي استفاده مي شود . در جدول زير، مشخص كنيد كه در كدام قطره ها لخته ايجاد مي شود و در كدام يك لخته ايجاد نمي شود. از علامت + براي تشكيل شدن لخته و از علامت براي تشكيل نشدن لخته استفاده كنيد.

 

                گروه خوني

خون + سرم ضدA

خون + سرم ضد B

الف) A

 

 

ب)  B

 

 

ج)AB

 

 

د)O

 

 

 

 1. براي معلوم كردن گروه خوني، مهدي و مريم، مطابق روشي كه در پرسش قبل مطرح شد، عمل مي كنيم (+ = لخته شده، - = لخته نشده)

 

 

خون + سرم ضد A

خون + سرم ضدB

مهدي

مريم

-

+

+

-

 

الف) گروه خوني مهدي و مريم به ترتيب كدام است؟

ب) روي گلبول هاي قرمز مهدي و مريم به ترتيب چه مولكولهايي (A يا B ) وجود دارد.

ج) در سرم خون مهدي و مريم به ترتيب چه موادي وجود دارد؟

 1.  اگر خون فردي با هر دو سرم ضد A و ضدB لخته شود . گروه خوني وي چيست ؟چرا؟
 2. الف- كدام گروههاي خوني داراي مادة A بر روي گلبولهاي قرمز خود هستند؟
 3. اگر خون فردي با سرم ضد B رسوب دهد:
 4. الف- نوع گروه خوني اين فرد چيست؟        ب- در سرم خون او چه ماده اي وجود دارد؟
 5. گروه خوني شخصي A مي باشد

الف- نوع مادة روي گلبولهاي قرمز و مادة موجود در سرم او چيست؟ 

ب- اگر به اين شخص خون B تزريق شود چه پيامدي خواهد داشت؟چرا؟

 1. دلايل استفاده از انگشت نگاري در تشخيص مجرمان را بنويسيد؟
 2.  چرا در ادارة پليس از انگشت نگاري به عنوان يك روش مطمئن در تشخيص مجرمان استفاده مي شود.
 3. عمل لقاح را تعريف كنيد و حاصل آن چه سلولي است ؟
 4. چگونگی عمل لقاح و تشکیل تخم را شرح دهید.
 5. شباهت و تفاوت هاي ميان والدين و فرزندان چگونه به ارث مي رسد؟
 6. سلول هاي جنسي نر و ماده در انسان چه تفاوتها و چه شباهتهابی با هم دارند؟
 7. سلولهاي جنسي انسان داراي چند كروموزم است و هدف از تقسيم ميوز را بنويسيد؟
 8. ارتباط بين دو نسل از طريق كدام سلول ها برقرار مي شود و براي توليد اين سلول ها كدام تقسيم انجام مي گيرد؟ 
 9. تقسيم ميوز را تعريف كنيد؟(صفحه 54)
 10. توليد مثل جنسي را در يك فرد با طرحي نشان دهيد؟ (صفحه 54 )
 11. در طي تقسيم ميوز از يك سلول اوليه چند سلول حاصل مي شود؟ 
 12. تشابه تقسيم ميوزي در يك فرد ماده با فرد نر را بيان كنيد؟
 13. تفاوت تقسيم ميوزي در جنس نر و ماده را بنويسيد؟
 14. تقسیم میتوز و میوز را با یکدیگر مقایسه کنید. (صفحه 16و 54)
 15. كروموزوم چيست و داراي چه اجزايي است؟ (صفحه 55)
 16. ساختمان DNA را توضيح دهيد؟(صفحع 56)
 17. الف DNA مواد لازم براي همانند سازي خود را از كجا فراهم مي آورد؟

ب- وظيفة انتقال صفات ارثي با چه مولكولي است و اين مولكول در چه بخشي از سلول جنسي قرار دارد.

ج چرا  دو سلول دختر حاصل از تقسيم ميوز كاملا شبيه سلول مادر هستند

 1. اجزاي تشكيل دهنده يك نوكلئوتيد را نام ببريد؟(صفحه 56)
 2. رابطه مكملي بازهاي آلي در DNA چگونه است؟ (صفحه 56)
 3. واحد هاي سازنده اسيد هاي نوكلئيك ( DNA ) چه نام دارد؟

39.     دام مولكول قادر به ساختن نظير خود است؟(صفحه 57)

 1. نحوه همانند سازي DNA را توضيح دهيد؟ (صفحه 57)
 2.  انواع بازهاي آلي در مولكول DNA را بنويسيد؟
 3. سلولهاي حاصل از تقسيم ميوز چه تفاوتي با ديگر سلولهاي بدن دارند؟
 4. سلولهاي حاصل از تقسيم ميتوز در انسان هر كدام چند عدد كروموزم دارند؟
 5. الف- دو نوكلئوتيد فرضي يك رشته از مولكول DNA به صورت AC  مي باشد. نوكلئوتيدهاي مكمل را بنويسيد.

ب- در همانند سازي DNA چرا دو رشته حاصل كاملا شبيه به هم هستند.

 1. كدام مولكول قادر به همانند سازي خود مي باشد ؟ واحد سازندة اين مولكول چيست؟
 2. چگونگی انتقال اطلاعات توسط مولکول DNA را شرح دهید.
 3. كدام مولكول در سلول دستور ساخته شدن پروتئين را دارد؟
 4. از صفاتي كه تحت تاثير وراثت و محيط قرار دارند مثال بزنيد؟
 5.  چرا دانشمندان از همان ابتدا تصور مي كردند ماده وراثتي در هسته سلولهاي جنسي جاي دارد نه در سيتوپلاسم؟
 6. غده هيپوفيز در كجا واقع شده است؟ (صفحه 59)
 7. هورمون رشد چگونه موجب استخوان سازي مي شود؟ (صفحه 59 و 60)
 8. الف- محل اثر هورمون رشد كجاست؟

ب- اين هورمون از كجا ترشح مي شود؟

 1. ژن چيست؟ (صفحه 58)
 2. چرا علاوه بر تقسيم ميتوز، تقسيم ميوز هم لازم است؟
 3. شكل يك كروموزم را رسم كرده و بخش هاي مختلف آن را نام گذاري كنيد؟
 4.  سلولي داراي 6 جفت كروموزم است اگر اين سلول تقسيم ميوز انجام دهد.

الف- چند سلول جديد به وجود مي آورد.     ب- هر سلول جديد چند كروموزم خواهد داشت.

 1. محل اتصال دو كوماتيد يك كروموزم چه نام دارد.
 2. هر نوكلئوتيد از چه اجزايي ساخته شده است؟
 3. الف تقسيم ميوز در چه اندامهايي و به چه منظور صورت مي گيرد؟

ب- ساده ترين راه  براي ايجاد صفات در جانداران كدام است.

 1. يك رشته كروماتين از------- و -------- تشكيل شده است .
 2. ساختمان مولكول DNA را توضيح دهيد و بنويسيد پيام هاي DNA براي ساخته شدن پروتئين ها چگونه به سيتوپلاسم مي رسد؟
 3. يك شباهت و يك تفاوت اسپرم و تخمك انسان را بنويسيد؟
 4. اگريك مولكول DNA هزار نوكلئوتيد داشته باشد . و 20 درصد آن Tباشد، چه تعداد آن Gخواهد بود؟
 5.  ارتباط بين نسلها توسط چه سلولي و در طي چه عملي برقرار مي شود؟
 6. چرا هسته خرما را اگر در مناطق جنوبي ايران بكاريم درخت خرما به عمل مي آيد اما كاشتن همان هسته در اراك بي نتيجه است.
 7.  با ذكر مثال تاثير محيط در بروز صفات را بنويسيد؟
 8. خصوصيات ارثي چگونه و توسط چه مولكولي از والدين به فرزندان انتقال مي يابند؟
 9. واحد ساختمانيDNA را نام برده و مشخص كنيد هر يك  از اين واحدها از چه بخش هايي درست شده اند؟
 10. دو عامل موثر بر ايجاد صفات را نام برده و بنويسيد چرا هستة خرما در مناطق سردسير رشد نمي كند؟

پرسش هاي مفهومي فصل هفتم

1.                   علم بوم شناسي ( اكولوژي ) چيست؟

2.                    توالي و اكولوژي را تعريف كنيد؟

3.                   اكوسيستم چيست؟مثال بزنيد

4.                   زنجيره غذايي را تعريف كرده و مثال بزنيد؟

5.                   چرا اولین حلقه هر زنجیره غذایی گیاه سبز است؟

6.                   شبكه غذايي چيست؟

7.                   آیا رابطه های غذایی بین جانداران بیش تر به صورت زنجیره غذایی است یا شبکه غذایی؟

8.                   هرم انرژي چيست؟

9.                   علت كاهش تدريجي انرژي در هر زنجيره غذايي از طرف توليد كننده به طرف مصرف كننده چيست؟

10.                چرا هرم انرژي هرم ماده نيز به شمار مي آيد؟

11.                هرم تعداد چيست؟

12.                هرم تعداد را با هرم ماده مقایسه کنید.

13.                پوسيدگي چيست؟

14.                عوامل موثر در پوسيدگي را نام ببريد و مهمترين عامل موثر در پوسيدگي كدام است؟

15.                نقش آنزیم های موجود در سلول های بدن جاندار، در پوسیدگی چیست؟

16.                تجزيه كننده چيست؟

17.                ميكروب ها چگونه مواد موجود در جانداران مرده را مصرف مي كنند؟

18.                علت توليد گرما و بوي بد در موقع پوسيدگي چيست؟

19.                شرايط لازم براي پوسيدگي را نام ببريد؟

20.                موميايي شدن چيست و در اين روش كدام شرايط پوسيدگي حذف مي شود؟

21.                علت سالم ماندن جسد ماموتها چيست؟

22.                تنفس بي هوازي چيست؟

23.                چرا بدن جانداراني كه در گودالهاي قير يا درياچه هاي حاوي مايعات روغني مي افتند پوسيده نمي شود؟

24.                كود برگ چيست؟

25.                از شرايط لازم براي توليد كود گياهي سه مورد بنويسيد؟

26.                اهميت پوسيدگي چيست؟

27.                 الف- دو مورد استفاده از پوسيدگي را بنويسيد؟

ب- در روش موميايي شدن چرا در جسد پوسيدگي رخ نمي دهد؟

28.                انسان چه استفاده اي از پوسيدگي مي كند؟

29.                 معمولا براي دوام بيشتر چوب رطوبت انرا مي گيرند اين كار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسيدگي مي شود؟

30.                 فرايند پوسيدگي را تعريف كنيد؟

31.                 علت توليد گرما  و بوي بد در محل پوسيدگي را بنويسيد؟

32.                براي جلوگيري از پوسيدگي انگور آن را به كشمش تبديل مي كنند، چگونه اين كار مانع فساد آن مي شود؟

33.                تجزيه كنندگان چگونه با عث پوسيدگي مي شوند؟

34.                جسد ماموت ها چگونه سالم باقي مانده است ؟

35.                منظور از مواد تجزيه پذير چيست؟

36.                چرا مواد تجزيه ناپذير تجزيه نمي شوند؟ مثال بزنيد

37.                بخش هاي سخت بدن يك جانور سريع تر تجزيه مي شود يا بخش هاي نرم ، براي هر بخش مثالي بزنيد

38.                 علت بوي بد حاصل از جسد در حال تجزيه جانداران چيست؟

39.                روش هاي نگهداري غذا را نام ببريد؟

40.                ميكروبي نام ببريد كه باعث سمي شدن غذا مي شود؟

41.                حرارت دادن چگونه باعث نگهداري غذا مي شود؟ از اين روش در چه صنايعي استفاده مي شود؟

42.                انجماد به چه صورتي از غذا ها نگهداري مي كند؟

43.                چرا بايد غذاي يخ زده را بلافاصله بعد از ذوب شدن آن مصرف كرد؟

44.                روش خشك كردن چگونه باعث نگهداري غذاها مي شود؟

45.                از تركيبات شيميايي كه باعث نگهداري غذا ها مي شوند چند مورد نام ببريد؟

46.                نمك سود كردن چگونه باعث نگهداري غذا ها مي شوند؟

47.                 چرا بايد غذاي يخ زده را بلا فاصله پس از ذوب شدن مصرف كرد؟

48.                در كداميك از روش هاي نگه داري غذا ميكروبها كشته نمي شوند.

49.                مشكل استفاده از روش پرتودهي چيست؟

50.                چرا خوردن غذاهاي گياهي براي انسان به صرفه است ؟

51.                پرتودهي چگونه باعث نگهداري غذا ها مي شوند؟ 

52.                نمك سود كردن چگونه از فاسد شدن غذا جلوگيري مي كند؟

53.                اشكال روش پرتودهي براي نگهداري مواد غذايي چيست؟

54.                روشهاي سترون كردن شير را نام برده و با یکدیگر مقایسه کنید؟

55.                 الف- روش پاستوريزه كردن شير را شرح دهيد؟

ب- در پاستوريزه كردن كدام گروه از ميكروبها  از بين مي روند؟

56.                سترون كردن شير به روش دماي بالا را شرح دهيد ؟

57.                مزيت و ايراد سترون كردن به روش دماي بالا چيست ؟

58.                سترون كردن شير به روش پاستوريزه كردن را شرح دهيد؟

59.                مزيت و عيب روش پاستوريزه كردن را بنويسيد ؟

60.                چرخه مواد چيست؟

61.                چرخه كربن چيست؟

62.                چرا تبديل تركيبات كربن دار گياهان به زغال سنگ فقط در نبود اكسيژن انجام مي گيرد؟

63.                نيتروژن به چه صورتي جذب گياهان مي شود؟

64.                چرخه نيتروژن چيست؟

65.                الف- باكتريهاي شوره زدا چه نقشي در چرخه نيتروژن دارند؟  

ب- كدام گروه از باكتريها خاك را از نظر نيترات غني مي كنند؟فقط نام ببريد.

66.                 پروتئين هاي بدن جانداران پس از دفع يا مرگ طي چه مراحلي  به نيترات معدني تبديل مي شود؟

67.                 كدام باكتريها مسؤل تغييرات زير هستند .

الف- تبديل نيتروژن هوا به پروتئين

ب- تبديل نيترات به آمونياك

68.                نقش گروه های مختلف باکتری ها را که در چرخه نیتروژن حضور دارند، مشخص کنید.

69.                به طور خلاصه بنويسيد چگونه نيترات موجود در خاك به پروتئين تبديل مي شود؟

70.                دو منبع توليد آمونياك در طبيعت را بنويسيد؟ و چه باكتريهايي اين آمونياك را به نيترات تبديل مي كند؟

71.                 در هر يك از تبديلات زير كدام گروه از باكتريها نقش دارند؟

الف- تبديل آمونياك به نيترات                       ب- تبديل نيترات به نيتروژن هوا    

72.                باكتريهاي تثبيت كنندة نيتروژن كه در ريشة گياه نخود زندگي مي كنند چگونه باعث افزايش نيترات خاك مي شوند؟

73.                 نقش باكتريهاي شوره گذار در چرخة نيتروژن چيست؟

74.                كار باكتريهاي شوره گذار در چرخه نيتروژن چيست؟

75.                باكتريهاي شوره زدا چه كاري انجام مي دهند؟

76.                وظيفه باكتريهاي تثبيت كننده نيتروژن چيست؟

77.                انواع باكتريهاي تثبيت كننده نيتروژن را نام ببريد؟

78.                بعضي از باكتريهاي تثبيت كننده نيتروژن در ريشه چه گياهاني زندگي مي كنند؟

79.                چرا باكتريهاي تثبيت كننده نيتروژن سودمندند؟

80.                مهمترين گازهاي هوا و مقدار آنها را بنويسيد؟

81.                تنفس و فتوسنتز هر كدام چه اثري بر روي ميزان CO2 هوا دارند؟

82.                افزايش  CO2 هوا چه عاقبتي دارد؟ چرا ؟

83.                گرم شدن كره زمين چه عواقبي دارد؟

84.                بازده تبديل انرژي چيست؟ مثال بزنید.

85.                از نظر اقتصاد محيط زيست خوردن غذاهاي گياهي با صرفه تر است. چرا؟

86.                چرا گياهان در مقايسه با جانوران غذاي بيشتري براي انسان توليد مي كنند؟

87.                چرا روغن جگر ماهي سرشار از ويتامين D است؟

88.                دو مثال از سمومي كه در زنجيره هاي غذايي متراكم مي شوند بنويسيد .

89.                در زنجیره های غذایی سموم در مصرف کننده های آخر، بیش تر ذخیره می شوند، علت چیست؟

90.                چرا استفاده از حشره كش DDT ممنوع شده است؟

91.                زيستگاه چيست مثال بزنيد؟

92.                وظيفه شاخكهاي حلزون  چيست؟

93.                صدف حلزون چه وظيفه اي بر عهده دارد؟

94.                دهان حلزون براي چه غذاهايي مناسب است؟

95.                پاهاي ماهيچه اي حلزون چگونه به حركت آن كمك مي كند؟

96.                انواع جانداران يك اكوسيستم را نام ببريد؟

97.                جامعه چيست؟

98.                گونه شاخص چيست؟ مثال بنويسيد.

99.                كنام چيست ؟

100.            انواع تغييرات زيستگاه ها را نام ببريد؟       

101.            در فصل پائيز چه تغييراتي در زيستگاه به وجود مي آيد؟

102.            در فصل بهار چه تغييراتي در زيستگاه ايجاد مي شود؟

103.            تغييرات شبانه روزي مناطق ساحلي چيست؟

104.            منظور از جايگزيني چيست؟

105.            توالي چيست ؟

106.            چرا درخت بلوط در آخر توالي جايگزين مي شود؟

107.            چرا پس از جايگزيني در درختان بزرگ اكوسيستم به اوج خود مي رسد؟

108.            چه زماني اكوسيستم به اوج خود مي رسد؟

109.            ويژگي اكوسيستمي كه به اوج خود رسيده است چيست؟

110.            مثالي از جانوراني كه مانع پيشرفت توالي مي شوند بنويسيد.

111.            گونه غالب چيست؟ مثال بزنيد.

112.            گونه فراوان چيست؟ مثال بزنيد.

113.            با ذكر مثال بنويسيد چگونه تغيير گياهان اكوسيستم موجب تغيير جانوران آن مي شود؟

114.            زيستگاه و اكوسيستم را تعريف كنيد؟

115.             هر اكوسيستمي فقط مي تواند نيازهاي تعداد معيني از جانداران را برآورده كند مهمترين عواملي را كه اين توانايي را محدود مي كنند بنويسيد؟

116.        چنانچه تراكم جمعيت پرندگان يك جنگل 180 پرنده در هر كيلومتر مربع باشد و مساحت اين جنگل 600 كيلومتر مربع باشد تعداد كل پرندگان اين جنگل چقدر است؟ با فرمول و محاسبه.

117.        عوامل اصل موثر در تعداد افراد جمعيت كدامند؟ براي تنظيم جمعيت انساني كنترل كدام عامل راحت تر است ؟ گونه را تعريف كرده و يك مثال از گونه غالب به همراه اكوسيستم آن ذكر كنيد؟

118.            گونه كمياب چيست؟

119.            نمونه برداري چيست؟

120.             استفاده از روش چارچوب را در نمونه برداري توضيح دهيد.

121.             چرا نمونه هايي مثل مار و عقرب را در الكل نگهداري مي كنند؟ توضيح دهيد.

122.            روش حدس زدن تراكم  جمعيت ها چگونه است؟

123.            جمعيت چيست؟ مثال بزنيد.

124.            گونه چيست مثال بزنيد؟

125.            چرا تعداد افراد يك جمعيت معمولا در حال تغيير است؟

126.            عوامل موثر در كاهش تعداد جمعيت را نام ببريد؟

127.            بنظر شما آيا در سال 2050 ميلادي تراكم جمعيت ايران تغيير مي كند؟ توضيح دهيد.

128.            منبع طبيعي چيست؟

129.            بهترين را ه كنترل افزايش جمعيت چيست؟

130.            عوامل موثر در افزايش تعداد جمعيت را نام ببريد؟

131.            علت رشد سريع جمعيت در قرن هاي 19 و 20 چيست؟

132.            مهمترين عامل موثر در تغيير تعداد افراد جمعيت چيست؟

133.            سه نمونه از بيماري هاي واگير كشنده گذشته را نام ببريد؟

134.            تراكم جمعيت چيست؟

135.            بازده تبديل انرژي در گياهان و تراكم جمعيت را تعريف كنيد؟

136.            عوامل مهمي كه توازن توليد كننده ها و مصرف كننده ها را در طبيعت به هم مي زند چيست؟  

137.            منبع طبيعي را تعريف كرده و مثالي بزنيد؟

138.            عوامل محدود كننده يك اكوسيستم در تامين نيازهاي جانداران موجود در آن را بنويسيد؟

139.            علل كمبود منابع آب شيرين را بنويسيد؟

140.            وارد شدن مقادير زيادي تركيبات نيتروژن دار و فسفر دار به آب چه عواقبي دارد؟

141.            چرا برخي از مواد در خاك به وسيله باكتريها تجزيه نمي شوند؟

142.            علل فرسايش خاك را نام ببريد؟

143.             چرا به زمين هاي كشاورزي نبايد بيش از حد آب داد؟2علت را بنويسيد؟

144.            مشكلاتي كه به دليل افزايش جمعيت و بي توجهي به محيط زيست، زندگي انسان را تهديد مي كند بنويسيد؟

145.            عوامل اصلي تعيين كننده اندازه جمعيت جانداران در يك اكوسيستم چيست؟   

146.            ميكروبها در همه جا هستند، مثلا در نوك يك سوزن، آيا نوك سوزن و باكتريهاي موجود در آن را مي توان يك ((اكوسيستم )) ناميد چرا؟

147.            منظور از متراكم شدن مواد در زنجيرهاي غذايي چيست؟ مثال بزنيد؟

148.            الف- چرا نمي توان خورشيد را در زنجيرة غذايي قرار داد؟

ب- به چه علت سير انرژي در طبيعت به صورت هرمي است

149.            در زنجيره غذايي زير، با حذف كدام حلقه يا حلقه ها، تاثير كمتري بر اكوسيستم گذاشته مي شود؟

  مرگ

ذرت               خرگوش            روباه                 گرگ               شير               تجزيه كننده ها

150.            شبكه غذايي ، تراكم جمعيت ، منبع طبيعي و جايگزيني را تعريف كنيد؟

151.             چرا در يك زنجيرة غذايي تمام انرژي نهفته در گياه سبز به آخرين مصرف كننده نمي رسد

152.            جمعيت و چرخة مواد را تعريف كنيد؟

153.            از راههاي اتلاف انرژي در موجودات مصرف كننده دو مورد را بنويسيد؟

154.            چرا هرم انرژي ، هرم ماده نيز به شمار مي رود؟

155.            انسان ، امروزه در مقايسه با قرنها ي گذشته از رشد و سلامت بهتري برخوردار است . اين امر ناشي از تغيير محيط است يا وراثت؟( به چه دليل)

156.            بوم شناسي و هرم انرژي را تعريف كنيد؟

157.            از جمله مواردي كه زندگي بشر امروز را تهديد مي كند 2 مورد را بنويسيد؟

158.            علت گرم شدن هواي كرة زمين چيست؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسش هاي مفهومي فصل هشتم

1.                   ميكروب چيست و شامل چه جانداراني مي شود؟

2.                   آيا همه ميكروب ها مضرند؟ پاسخ خود را توضيح دهيد.

3.                   ساختمان يك ويروس را توضيح دهيد.

4.                   شكل زير يك ويروس  را نشان مي‌دهد، اجزاي خواسته شده را نامگذاري كنيد.(شكل 2-8 ص 97) سمت چپ

5.                   پيكر هر ويروس از چه اجزايي ساخته شده است ؟

6.                   الف- مفهوم عبارت ويروس ميزبان اختصاصي دارد را بنويسيد؟

ب- ويروسها پس از ورود به سلولهاي ميزبان چگونه آنها را آلوده مي كنند؟

7.                   در هنگام حمله ويروس به سلول ها چه قسمتي از آن وارد سلول مي شود؟ 

8.                   ويژگي هاي مشترك ويروس ها كدامند؟

9.                   ويروس هاي زير را برحسب اندازه از كوچك به بزرگ مرتب كنيد:

ويروس آنفلوآنزا، ويروس فلج اطفال، ويروس ايدز

10.                ویروس ها از نظر ساختاری و رفتاری چه شباهت هایی با موجودات زنده دارند؟

11.                در رابطه با بيماري هاي زير نام عامل بيماري و محلي كه آسيب مي بيند را مشخص كنيد.


 هپاتيت  

ايدز    

سرماخوردگي    

فلج اطفال    

اوريون     

زگيل     

آبله مرغان    

ذات الريه

تب خال     

سرخك


12.                ويروس ايدز خطرناكتر از ويروسهاي ديگراست ؟

13.                منظور از عمل اختصاصي پادتن ها چيست؟

14.                دو جز ساختماني باكتري ها را نام ببريد كه در تمامي باكتري ها وجود ندارد؟

15.                پس از 80 دقيقه از آغاز تكثير يك باكتري در شرايطي كه مواد غذايي كافي باشد چند باكتري ايجاد مي شود؟

16.                هاگ چيست و چه موقع حاصل مي شود؟

17.                آيا هاگ دروني تا آخر عمر باقي مي ماند؟ يك باكتري كه قادر به تشكيل هاگ دروني است مثال بزنيد؟

18.                نقش هاگ در زندگی باکتری ها چیست؟

19.                با توجه به ساختار باكتري ها، باكتري ها به سلول هاي گياهي شبيه ترند يا به سلول هاي جانوري؟ چرا؟

20.                چرا با وجود توليدمثل سريع باكتري ها، تعداد آنها از حد معيني فراتر نمي رود؟

21.                شرایط مساعد برای رشد و تکثیر باکتری ها را مشخص کنید.

22.                با ذكر مثال بگوييد آيا همه بيماري زا ها انگل هستند؟

23.                باكتري ها را از نظر تغذيه اي به چند دسته تقسيم مي كنند؟توضیح دهید

24.                نحوه زندگی باکتری های ساپروفیت را شرح دهید.

25.                باكتريهاي انگل چگونه تغذيه مي كنند؟

26.                توليد مثل باكتريها را بنويسيد؟

27.                گلبولهاي سفيد به چند گروه تقسيم مي شوند؟ نام ببريد.

28.                طرح زير يك باكتري را نشان مي دهد (شكل 5-8 ص101)

29.                الف- نام بخش هاي شماره گذاري شده را بنويسيد.

ب- كدام بخش يا بخش ها در همة ‌انواع باكتريها وجود دارند؟

30.                شكل ساده اي از يك باكتري را رسم و نامگذاري كنيد.

31.                چرا باكتري عامل كزاز براي مدتها در محيط زنده مي ماند؟

32.                باكتريهاي ساپروفيت را از لحاظ تغذيه با باكتريها ي انگل مقايسه كنيد.

33.                باكتريها به سلول گياهي شبيهند يا به سلول جانوري ؟چرا؟

34.                به كدام باكتريها ساپروفيت مي گويند؟

35.                 الف- چرا باكتريها هاگ سازي مي كنند؟

ب-  عمر هاگ باكتريها چه مدت است؟

ج- اين هاگ در چه بخشي از باكتري تشكيل مي شود.

د-  يك باكتري معرفي كنيد كه هاگ توليد مي كند.

36.                اگر زمان لازم براي تقسيم يك باكتري به دو باكتري 20 دقيقه باشد بعد از يك ساعت از يك باكتري چه تعداد باكتري ايجاد مي شود؟

37.                چرا با وجود تكثير سريع باكتريها تعداد آنها از حد معيني زياد نمي شود ؟

38.                دو مورد از تفاوت هاي ساپروفيت ها و انگل ها را ذكر كنيد.

39.                دو خط دفاعي مهم بر عليه بيماري زا ها در بدن وجود دارد. آنها را نام ببريد.

40.                نقش پوست را در محافظت از بدن توضيح دهيد.

41.                غده هاي معده و غده هاي اشكي چگونه سبب از بين رفتن ميكروب ها مي شوند؟

42.                انواع روش هاي جلوگيري از خونريزي در بدن را نام ببريد؟

43.                بريدگي هاي عميق خطرناك ترند يا بريدگي هاي سطحي؟ چرا؟

44.                انواع گلبول هاي سفيد را نام برده و وظيفه آنها را بنويسيد؟

45.                 فاگوسيت ها و لنفوسيت ها چگونه از بدن دفاع مي كنند؟

46.                چرا عمل پادتن ها اختصاصي است؟ مثال بزنيد.

47.                عامل بيماري هاي كزاز و حصبه چه نوع ميكروبي است؟

48.                پاسخ ايمني اوليه و ثانويه را توضيح دهيد.

49.                به سوالات زير در مورد واكسن پاسخ دهيد:

                                  أ‌-          واكسن چيست؟

                                ب‌-        واكسن را چگونه تهيه مي كنند؟

                                ت‌-        چرا براي همه بيماري ها واكسن وجود ندارد؟

                                ث‌-        نخستين واكسن چگونه تهيه شد؟

50.                آنتي بيوتيك چيست؟ به طور طبيعي توسط چه جانداراني ساخته مي شوند؟ و نخستين آنتي بيوتيكي كه كشف شد چه نام دارد؟

51.                كدام يك درست و كدام يك نادرست است؟

                                 ج‌-         پادتن ها توسط فاگوسيت ها ترشح مي شوند.

                                 ح‌-         باكتري مولد كزاز هوازي بوده و توانايي تشكيل هاگ را دارد.

                                 خ‌-         لخته شدن خون يكي از راه هاي دفاعي بدن است.

52.                جدول زير تعداد مخمرها را در يك محيط كشت طي 24 ساعت نشان مي دهد. در سراسر آزمايش، دما ثابت نگاه داشته شده است:

زمان (ساعت)

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

24

تعداد مخمرهاي زنده

(ميليون بر ميلي ليتر)

10

60

90

200

400

600

650

700

700

50

0

الف) روي يك كاغذ شطرنجي، نمودار تغيير اندازه جمعيت مخمرها را رسم كنيد.

ب) با استفاده از نموداري كه رسم كرده ايد به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:

تعداد مخمرها در ساعت هفتم از شروع آزمايش چقدر است؟

زمان لازم براي آنكه جمعيت مخمرها به 500 ميليون در هر ميلي ليتر برسد چقدر است؟

مدت زمان مرحله تاخير چقدر بوده است؟

ج ) دو علت براي تغيير اندازه جمعيت مخمر ها طي ساعت پاياني آزمايش ذكر كنيد.

53.                با توجه به اینکه باکتری های بیماری زا و ویروس ها هر دو انگل به شمار می آیند، نحوه زندگی آنها را با یکدیگر مقایسه کنید.

54.                شكل 3-8 ص 97 را تفسير كنيد.

55.                دو راه استفاده از ويروسها توسط زيست شناسان را بنويسيد؟

56.                پوست و لايه هاي مخاطي در دفاع از بدن عليه بيماريزاها چگونه عمل مي كنند و چرا گاهي در انجام اين عمل موفق نيستند؟

57.                نقش لنفوسيت ها را در ايمني بدن بنويسيد

58.                الف- گلبولهايي كه با ترشح پادتن و گلبولهايي را كه با ايجاد پاهاي كاذب با ميكروبها مبارزه مي كنند را فقط نام ببريد.

59.                ب- چگونگي استفاده از پرتو درماني را بنويسيد؟

 

 

موفق و پیروز باشید – محمد یاری - دبیرستان محمد جعفر معنوی – ناحیه 2 ارومیه

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۸ساعت 11:32  توسط محمدیاری  |